Fr. Thaddeus Dzieszko dedicated and blessed “Ziemia Podhalańska Way”

Fr. Thaddeus Dzieszko dedicated and blessed „Ziemia Podhalańska Way”

 W dniu 13 sierpnia 2017· odbyła  się   uroczysta Msza św. z okazji poświęcenia tablicy w kościele św. Ferdynanda 5900 W. Barry Ave. Chicago,                                                 .

Mszę św. celebrowali: proboszcz parafii ks. Zdzisław Torba, ks. Tadeusz Dzieszko proboszcz parafii św. Konstancji, ks. Robert Łojek proboszcz parafii Św. Franciszka Borgia i ks. Marek Smolka wikariusz Katedry Imienia Jezus w Chicago.

Po Mszy Św. goście udali się na poświęcenie ulicy na skrzyżowaniu Belmont i Sayre, tam, gdzie siedzibę ma Radio Maryja w Chicago, gdzie odbyło się poświecenie ulicy. Goście przewiezienie zostali powozem i fasiongiem, końmi od Józefa Galicy i Józefa Sitko. Dorożki prowadziły dwa siwe konie osidłane przez śpiewających „pytaców” a byli to Andrzej Nędza i Wojciech Jarosz, którzy są przy kole „Bystre” i zespole „Wichry”

Imprezę prowadził ks. Tadet1sz Dzieszko. Lista gości:

 • State Representative – Luis Arroyo with wife
 • Ward 30 – Alderman  Ariiel  E . Reboyras
 • Ward 29 – Alderman Chris Taliaferro
 • Ward 36 – Alderman Gilbert Villegas
 • Ward 31 – Aldem1an Milly Santiago
 • Cook County Commissioner  -Luis Arroyo
 • Mayor Village of Franklin  Park  – Barrett  Pedersen
 • Mayor of Schiller Park Nick Caiafa
 • Mayor Village of Harwood Heights – Arlene Jezierny
 • Mayor Village of Bensenville – Frank De Simone
 • Mayor of River Grove – David Guerin
 • Circuit Judge Diann Marsalek

Przybyło wiele gości: były prezes ZPPA Stanisław Zagta, który odebrał tablicę Ziemia Podhalańska do archiwum Związku Podhalan Północnej Ameryki. Anna Komperda,  prezes koła Nowy Targ., Stanisław  Sarnna – prezes koła Dębno Podhalańskie , Maria Gocal – prezeska Wydział  Podhalanek      oraz  Maria Madetko   i Bronisława Maciusiak- prze dstawicielki Komitetu Imprez ZPPA.

Koło działające przy kościele św. Ferdynanda -Podhalanie Miłośnicy Tatr – prezes Tadeusz Kulasik wraz z członkami, oraz wielu innych gości. Zespół  „Juhasi” przy parafii św. Franciszka Borgia z kierownikiem Wojciechem Kois i instruktorem W-  ładys·ławą Gąsior. Redaktorzy:  Andrzej  Baraniak- radio  ”DEON”  i  SDPA.,    POLVISION,  Arldrzej  Brach SDPA itd.

O wszystko zadbał Bogdan Dola znany na Chicagowskim środowisku: o nadanie i poświęcenie ulicy oraz o poczęstunek i sponsorów, uhonorowanie wszystkich, którzy pracowali  przed  i podczas  imprezy.

Jak tu nie wspomnieć pani Magdaleny Fudalewicz pochodzi z Nowego Targu i  pracuje w Ward 36 u Alderman  Gilbert Villegas.

Na zakończenie imprezy wręczono plakietki dla wszystkich, którzy się przyczynili do zorganizowania poświęcenia ulicy, które wykonał Stanisław Kulawiak – twórca ludowy.

Wiersz okolicznościowy powiedziała  zna.na poetka Zofia Bukowska Kasyjanowa. Serdeczne podziękowania dla: Bogdana Doli, Magdalenie Fudalewicz, sponsorów za poczęstunek państwu Lowell, Podmańskiemu, Kasia Pierogi, Kołatek Deli i Szymański & Deli – Liquors, księżom, alderma nom, właścicielom koni za udostępnienie dorożek, oraz „pytacom”, zespołowi ”Juchasi” za śpiew a także wszystkim  którzy byli  na tej uroczystości.

Anna Zalińska: tekst  i zdjęcia

Fr. Thaddeus Dzieszko dedicated and blessed “Ziemia Podhalańska Way”
On August 13, 2017 there was a solemn Holy Mass on the occasion of blessing the plaque in the St. Ferdindnd Church, 5900 W. Barry Ave in Chicago.
The Holy Mass celebrated: Fr. Zdzisław Torba pastor of St. Ferdinand Parish, Fr. Tadeusz Dzieszko, pastor of St Constance parish, Fr. Robert Łojek pastor of St Francis Borgia parish, and Fr. Marek Smolka Associate pastor of the Holy Name Cathedral Chicago.

After the Mass, the guests went to dedicate the street at the intersection of Belmont and Sayre, where Radio Maryja is based in Chicago, where the street was blessed and dedicated. The guests were transported with the carriage and “fasiong”, and horses were from Józef Galica and Józef Sitko. In the fron of the carriages  run two gray horses with singing “pytace” and they were Andrzej Nędza and Wojciech Jarosz, who are leading the club “Bystre” and the highlanders folk group “Wichry”.

The ceremony was led by Fr. Thaddeus Dzieszko. Guest list:

* State Representative – Luis Arroyo with wife
* Ward 30 – Alderman Ariiel E. Reboyras
* Ward 29 – Alderman Chris Taliaferro
* Ward 36 – Alderman Gilbert Villegas
* Ward 31 – Aldem1an Milly Santiago
* Cook County Commissioner -Luis Arroyo Jr.
* Mayor Village of Franklin Park – Barrett F. Pedersen
* Mayor of Schiller Park Nick Caiafa
* Mayor Village of Harwood Heights – Arlene Jezierny
* Mayor Village of Bensenville – Frank De Simone
* Mayor of River Grove – David Guerin
* Circuit Judge Diann K. Marsalek

There were many guests: the former president of the ZPPA Stanisław Zagta, who the Podhale Land Memory display to the archives of the ZPPA; Anna Komperda, president of the Nowy Targ circle, Stanisław Sarnna – president of the Dębno Podhalańskie circle, Maria Gocal – president of the Department of Highlanders, and Maria Madetko and Bronisława Maciusiak – representatives of the ZPPA Events Committee.

There was present the circle operating at the church of St. Ferdynand – Podhale Region Members and the Tatry Mountain Lovers – president Tadeusz Kulasik, and many other guests. Team “Juhasi” at the parish of St. Franciszka Borgia with manager Wojciech Kois and instructor Wladyslawa Gąsior. Editors: Andrzej Baraniak – radio ” DEON ” and SDPA., POLVISION, Arldrzej Brach SDPA, etc.

Bogdan Dola, known in Chicago, took care of everything: he organized the ceremony, as well as prepared refreshments and their sponsors, he honored everyone who worked before and during the event.

How not to mention Mrs. Magdalena Fudalewicz who comes from Nowy Targ and works at Ward 36 with Alderman Gilbert Villegas.

At the end of the event, plaques were handed out to all those who contributed to the organization of the street dedication. They were made by Stanisław Kulawiak – folk artist.
An occasional poem was told by the poet Zofia Bukowska Kasyjanowa. Many thanks to: Bogdan Dola, Magdalena Fudalewicz, sponsors: the Lowell Company, Podmański, Kasia Pierogi, Kołatek Deli and Szymański & Deli – Liquors, priests, aldermans, owners of horses for renting the horse-drawn carriages, and “pytace”, the band “Juchasi” for singing and also for all those who were at this ceremony.

Anna Zalińska: text and photos